Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

listopad 2010

dva ze série podrobných inženýrskogeologických průzkumu pro výstavbu bioplynových stanic (BPS) v areálech zemědělských společností. BPS jsou plošně rozsáhlé a stavebně náročné komplexy objektů citlivých zejména na sedání konstrukcí. Přinášíme několik fotografii z lokalit Bystřec a Trstěnice.

48 46 44 43

říjen 2010

Čerstvou změnou, dotýkající se našich poskytovaných služeb, je „velká“ novela zákona o vodách. Kromě převedení evropské legislativy do našeho vodního práva, dotýká se zákon č. 150/2010 Sb., i každodenních otázek stavebníků a majitelů nemovitostí, jakými jsou např. nakládání se srážkovými vodami dopadajícími na zastavěné a zpevněné plochy a likvidace splaškových odpadních vod v místech, kde není možnost napojení na kanalizaci. Odkazem na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy je stavebníkům uložena povinnost likvidace srážkových vod vsakováním - a to přednostně před jejich vypouštěním do kanalizace. Požadovaný postup je plně relevantní s ohledem na nutnost zpomalení povrchového odtoku srážkových vod a ochranu množství vod podzemních. Další novinkou je dlouho očekávaná možnost likvidace odpadních vod zasakováním do půdních vrstev i pro majitele komerčních objektů. Dosud tuto možnost měli pouze majitelé jednotlivých domů využívaných k bydlení nebo rekreaci. Zejména starší horské penziony a hotely, umístěné daleko od možnosti jiného řešení, se po skončení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních ocitaly mimo zákon a jejich jedinou nadějí byla právě tato legislativní změna. Podmínky pro vsakování a následný návrh vsakovacího systému vycházejí jednoznačně z propustnosti zemin, kterou je vhodné stanovit zkouškou a následným výpočtem. Správně umístěným a navrženým vsakovacím zařízením se dá předejít nepříjemnostem jako je krátká životnost zařízení či nežádoucí vliv na okolí. Více o vskakování vod naleznete na těchto stránkách v rubrice hydrogeologie.

42
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu