Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

leden 2011

Stanovení geomechanických parametrů, které jsou následně používané pro návrhy stavebních konstrukcí, je mimo jiné prováděno na základě polních zkoušek (tj. zkoušek přímo na staveništi). Pro interpretaci dat z penetračních zkoušek naše společnost na konci loňského roku nakoupila softwarový nástroj od italské firmy Geostru. Program nabízí zpracovateli geologického průzkumu řadu algoritmů a korelací, které zkušený interpretátor může využít při stanovení výsledných výpočtových charakteristik. Přehledný grafický výstup pak pomůže při porovnání jednotlivých zkoušek, prováděných v rámci jednoho staveniště.

51

prosinec 2010

V listopadu jsme navštívili seminář „Hospodaření s dešťovými vodami... aneb s čepicí v ruce“ pořádaný ČKAIT, společností Asio spol. s r.o., ČVUT Praha a The Czech Water Association. Probírána byla nová a připravovaná legislativa, týkající se staveb a likvidace dešťových vod, odtékajících ze zpevněných ploch a střech. Přínosem byla řada technických řešení likvidace dešťových vod vsakováním do geologického prostředí a postupy zjišťování hydraulických parametrů tohoto prostředí. Zmiňována byla i připravovaná ČSN 75 9010 - Výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. V normě je uveden rozsah a metody geologického průzkumu pro návrh a stavbu vsakovacích systémů....„Podrobný geologický průzkum pro vsakování zahrnuje práce potřebné k detailnímu objasnění geologických poměrů v lokalitě s cílem poskytnout podklady pro návrh vsakovacích objektů. Průzkum pro vsakování se doporučuje provést souběžně s podrobným inženýrskogeologickým (geotechnickým) průzkumem lokality, případně s podrobným geologickým průzkumem.“

49
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu