Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

březen 2012

Nová norma ČSN 75 9010 - vsakovací zařízení srážkových vod reaguje na současné právní předpisy. Zabývá se vsakováním srážkových povrchových vod jako jedním ze způsobů hospodaření se srážkovými vodami. Stanovuje hlavní zásady pro navrhování, výstavbu a následný provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Norma popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování srážkových povrchových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážkových povrchových vod, přináší základní přehled v současnosti používaných povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Nová norma uvádí postup a příklady výpočtů retenčních objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou bezpečnosti proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch. Do normy jsou přiloženy aktualizované tabulky návrhových úhrnů srážek v České republice.

108 107

únor 2012

Hloubka promrzání zemin. Dlouhotrvající mráz, jako třeba ten letošní, mění vlastnosti zemin. Tím může následně způsobovat sesuvy nebo poškození staveb, která jsou nejčastěji viditelná na silnicích, vodovodech ale i budovách. Jaká je vlastně hloubka promrzání zemin a na čem závisí? Ve stavebnictví se obecně považuje za minimální nezámrznou hloubku 80 až 160 cm pod povrchem. Stanice ČHMÚ v Doksanech u Litoměřic, která pravidelně měří hloubku promrzání půdy, zaznamenala maximum 108 cm. Naše zkušenost z letošních lednových a únorových geologických průzkumů je promrznutí půdy do hloubky 60 cm. Různé zeminy mají odlišnou citlivost k promrzání, jsou takzvaně různě „namrzavé“. Nebezpečně namrzavé jsou jemnozrnné zeminy, tedy hlíny a jíly, které na sebe při běžné konzistenci váží 20 až 40% vody a při zmrznutí zvětší svůj objem až o 9 %. Jílovité zeminy, jsou-li v dosahu podzemní vody, mají zároveň schopnost kapilárního sání. V takovém případě je hloubka možného promrznutí půdy ještě vyšší. Třetím závažným faktorem hloubky promrzání jsou klimatické podmínky, zohledněné mrazovým indexem - empiricky stanovenou hodnotou sumy minimálních teplot vzduchu v průběhu zimního období, pro jednotlivá výšková pásma. Z uvedeného vyplývá, že každé místo je geologicky a klimaticky jinak podmíněno pro namrzání zemin a při návrhu staveb je nutné zohlednit konkrétní podmínky staveniště.

105 104 103
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu