vsakovani_vod

Vsakování vod

Vsakováním vod je myšlena jejich soustředěná infiltrace do zemního prostředí. Prakticky se jedná o likvidaci dešťových, splaškových a technologických vod jejich převedením do vod podzemních, aniž by tyto vody skončily v kanalizaci.

Možnosti a způsoby vsakování vody jsou hodnoceny na základě hydrogeologického průzkumu, který bývá stavebníky i projektanty často podceňován. Hydrogeologický průzkum hodnotí zkoumanou lokalitu nejen z hlediska propustnosti zemního prostředí, ale i z hlediska morfologie terénu a jeho náchylnostem ke svahovým deformacím, stávajícího či plánovaného využití (zástavba), ohrožení podzemních vod, vodních zdrojů a dalších střetů zájmů, chráněných podle zvláštních právních předpisů. Ať už se jedná o likvidaci odpadních nebo srážkových vod, vždy je nutné řešit území jako celek ne pouze jeho dílčí části.

Propustnost zemního prostředí je vyjadřována hydraulickými parametry zemin. Mezi nejpoužívanější patří koeficient hydraulické vodivosti, ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových vod) doporučuje pracovat s koeficientem vsaku. Koeficient hydraulické vodivosti K [m/s] (dříve používaný koeficient filtrace k [m/s]) je vlastnost nasycené půdy vést vodu, charakterizovaná součinitelem K v Darcyho rovnici. Rovná se makroskopické rychlosti při jednotkovém spádu I (hydraulický spád I znázorňuje sklon hladiny podzemní vody).

Koeficient vsaku kv [m/s] charakterizuje rychlost vsakování vody do horninového prostředí ve vsakovacím zařízení za atmosférického tlaku při hydraulickém sklonu I = 1.

Při hydrogeologických průzkumech je propustnost ověřována polními vsakovacími zkouškami na hloubených sondách, jejichž počet a rozmístění vždy vychází z konkrétního zadání. V současné době provádíme vsakovací zkoušky pomocí přístroje Aardvark Permeameter (automatický průtokoměr s konstantním spádem), který může měřit propustnost jednotlivých geologických vrstev sondy. Výsledkem takovéto vsakovací zkoušky je koeficient hydraulické vodivosti.

(poslední aktualizace stránky 13. 11. 2013)

vsakování srážkových vod | vsakování odpadních vod

CZIN.eu