vsakovani_odpad

Vsakování odpadních vod

Vsakování odpadních vod připouští, ve výjimečných případech a na základě individuálního posouzení, ustanovení §15a odst. (2) písm. g) a § 38 odst. (7) zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) ve znění pozdějších předpisů: „...Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby... lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.“ Náležitosti pro vydání povolení pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanoví vyhl. č. 432/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška také uvádí informace, nezbytné v hydrogeologickém posudku. Na základě provedeného průzkumu hydrogeolog doporučí vhodné stavebně technické řešení vycházející z ČSN CEN/TR 12566-2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy, která stanovuje všeobecné požadavky na zemní infiltrační systémy používané k čištění a likvidaci splaškových (domovních odpadních vod). Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod jsou uvedeny v NV č. 416/2010 Sb.

(poslední aktualizace stránky 13. 11. 2013)

CZIN.eu