studny

Studny

geologieSpolečnost 2G geolog s.r.o. Vám nabízí kompletní hydrogeologický servis, kterým jsou vyhledávány a ověřovány zdroje podzemní vody:
na základě prohlídky konkrétní lokality zpracujeme projekt průzkumných hydrogeologických prací a zajistíme jeho následné projednání (podle zákona 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů). Postup vycházející z platné legislativy.

  • zajistíme provedení vlastního průzkumného vrtu, který je vystrojen jako definitivní jímací objekt – trubní studna. Spolupracujeme se spolehlivými a kvalitativně prověřenými vrtnými firmami.
  • po vyhloubení průzkumného vrtu provedeme testování jeho vydatnosti čerpací zkouškou a zajistíme ověření jakosti vody - rozbor vody v rozsahu odpovídajícímu budoucímu využití,
  • výsledky průzkumu zhodnotíme v závěrečné zprávě, která obsahuje rovněž doporučení optimálního využití nové trubní studny a nezbytné náležitosti k vydání povolení k odběru podzemních vod,
  • připravíme pro Vás podklady pro vodoprávní řízení (povolení odběru podzemních vod).

studnyPro stávající studny zpracujeme vyjádření podle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a formou hydrogeologického posudku zpracujeme geologické podklady k povolení nakládání s podzemními vodami pro stávající jímací objekty, ze kterých dosud nebyl povolen odběr vody, nebo platnost povolení skončila. Posudek pro povolení odběru podzemních vod vychází z prohlídky jímacího objektu a jeho okolí a zpravidla obsahuje:

  • pasport jímacího objektu,
  • zhodnocení využitelné vydatnosti jímacího objektu a jakosti jímané podzemní vody (pro daný účel podle přání zákazníka), případně návrh a realizace úpravy vody,
  • posouzení rizik ohrožení vodního zdroje, možných střetů zájmů s ohledem na hydraulické poměry území (vztah k okolním jímacím objektům) a chráněným územím podle zvláštních předpisů, apod.,
  • výpočet potřeby vody podle zadání zákazníka,
  • návrh ochrany jímacího objektu a jeho optimálního využití,
  • případně návrh a realizace rekonstrukce jímacího objektu.
CZIN.eu