radon

Radon

Radon a člověk

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

Zdravotní riziko představuje především radon 222 a produkty jeho přeměny. Radon je plyn a vzniká přeměnou uranu, který je obsažen v zemské kůře. Množství radonu, které se uvolňuje z geologického prostředí, je místo od místa jiné a záleží na mineralogickém složení hornin, jejich tektonickém porušení, plynopropustnosti prostředí a na řadě dalších aspektů.

Nebezpečí radonu a produktů jeho přeměny pro člověka spočívá v ozáření průdušek a plic. V případě dlouhodobé expozice může být toto ozáření příčinou onemocnění rakovinou plic.

Měření radonu

Zákon a člověk

...Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží...

...Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem stanovené směrné hodnoty..., je vlastník budovy povinen usilovat o snížení na úroveň, jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek.

...O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce...

(zákon č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších přepisů)

Člověk a člověk

Naše firma Vám zajistí přesné měření radonu na stavebním pozemku, zpracuje protokol o stanovení radonového indexu a doporučí případná opatření. Protokol o stanovení radonového indexu je povinnou součástí projektové dokumentace, předkládanou při žádosti o stavební povolení nebo hlášení stavby.

Po dokončení stavby změříme koncentraci radonu v interiéru vaší stavby a vystavíme protokol pro kolaudaci objektu.

Úřední měření provádíme na základě platného povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

(poslední aktualizace stránky 26. 3. 2012)

OBJEDNÁVKA | cena | měření radonu na stavebním pozemku | měření radonu v domě

CZIN.eu