inzenyrska_geologie_a_geotechnika

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu a potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr? Vědět jak složité bude založení stavby, jak náročné budou zemní práce a jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Inženýrskogeologický (geotechnický) průzkum je souhrn terénních prací a zkoušek, doplněný laboratorními testy, kterým vám stanovíme základové poměry v místě připravované stavby. Při návrhu rozsahu průzkumu vycházíme z náročnosti stavby a velikosti staveniště. Cena průzkumných prací se pohybuje řádově od tisíců korun u drobných staveb (rodinné domy) až po desítky či stoky tisíc korun u rozsáhlých staveb (silnice, mosty, hráze, halové komplexy,
kanalizace,…).

geologieZákladním pilířem oborové nabídky firmy jsou inženýrskogeologické průzkumy. Dobrá znalost prostředí, na kterém bude umístěna vaše stavba, je důležitá pro přesné zpracování projektové dokumentace, statického návrhu stavby a samotného provedení stavby. Výsledky inženýrskogeologického průzkumu, které jsou následně odborně zapracovány do dokumentace stavby, mohou příznivě ovlivnit rozpočet stavby. Bezpečná základová konstrukce šitá na míru, nahradí tuny betonu bezúčelně litého pod stavbu.
Při přípravných pracích vycházíme z dostupných archivních geotechnikamateriálů a informací (mapy, posudky, zprávy...), na základě kterých navrhujeme rozsah nových terénních a laboratorních prací. Přímým zdrojem informací průzkumu jsou jádrové vrty, u kterých dokumentujeme vrtné jádro pro sestavení geologického profilu. Z vrtů odebíráme vzorky zemin či hornin pro laboratorní zpracování. Vrty v případě potřeby poslouží pro zavedení speciálních sond a zařízení k provádění účelových měření, jako jsou presiometrické, inklinometrické, hydrodynamické či vodní tlakové zkoušky. Z nich stanovujeme deformační, filtrační a jiné charakteristiky geologického prostředí.

Pro doplnění prostorového obrazu disponuje inženýskogeologický průzkum řadou nepřímých metod. Často využíváme penetrační zkoušku, inzenyrská geologiepři které je speciální sonda zatlačována nebo zarážena do podloží a současně jsou snímány hodnoty odporu zemin. Získaná data interpretujeme a sestavujeme již přímo parametrický profil, který doplní a zpřesní profil geologických vrstev. Lehké penetrační soupravy – přenosné, nebo umístěné na malém pásovém podvozku - využíváme v místech obtížně dostupných pro těžkou vrtnou techniku. V případě, že váš stavební záměr je plošně rozsáhlý efektivně využíváme seismických, nebo geoelektrických metod geofyzikálního měření. Bodové údaje z vrtů a sond jsou pak plošně propojeny geofyzikálními izoliniemi. Rozhranní jednotlivých litologických vrstev jsou pak prostorově přesná. Výsledky inženýrskogeologického průzkumu pro vás zpracováváme formou závěrečné zprávy, která obsahuje zejména digitálně zpracované geologické řezy staveniště, tabulky s geomechanickými parametry jednotlivých vrstev podloží, situace, mapy, protokoly o provedených zkouškách a posouzení podloží stavby z hlediska zakládání.

geotechnikaInženýrská geologie vznikla v bývalém Československu již v polovině minulého století. Vznik byl podmíněn katastrofálními sesuvy zemin v Handlové a na Vsetínsku. Posouzení stability svahů a případná sanační opatření jsou i dnes běžnou součástí inženýrskogeologických prací. Výsledky v místě provedených terénních prací zpracováváme do stabilitního modelu svahu, ve kterém je možné dle vaší potřeby měnit podmínky stability, případě metody výpočtu. V geologicky pestrém území, kterým je Česká republika obdařena, jsou inženýrskogeologickým průzkumem často stanoveny složité základové poměry. V těchto případech provádíme přebírku základové spáry. Geolog specialista přímo na odkrytém výkopu dokumentuje a hodnotí kvalitu základové půdy. U staveb většího rozsahu provádíme po dobu zemních prací inženýrskogeologický dozor včetně nezbytných polních zkoušek.

video
CZIN.eu